Algemene voorwaarden

WorkOut Horst

Fijn dat u via WorkOut aan uw lichaam en gezondheid wil werken. Om dit alles in goede banen te leiden hebben we algemene bepalingen opgesteld die gelden voor de duur van de lidmaatschapsovereenkomst.

 1. U hebt de eerste 3 maanden een tevredenheidsgarantie. Indien u 20 maal treint in de eerste 3 maanden, ten hoogste 7 maal per maand, netjes de gewichten verhoogd hebt, zoals de trainer u voorgeschreven heeft en toch niet tevreden bent met onze manier van werken, dan krijgt u uw lidmaatschapsgeld terug zonder discussie. Uw abonnement stopt dan direct na 3 maanden.
 2. Workout behoudt zich het recht voor jaarlijks een aanpassing te doen aan de hoogte van de contributie als de prijsontwikkeling/inflatie daar aanleiding toe geven.
 3. Bij een vorm van overmacht (langdurige ziekte, blessure, zwangerschap) kan uw lidmaatschap tijdelijk onderbroken worden. Dit kunt u aanvragen via een mutatieformulier verkrijgbaar bij de balie. Indien u tijdens een blessureperiode uw abonnement wenst te beëindigen dient u een doktersverklaring te overleggen.
 4. U gaat een lidmaatschap aan voor de duur van tenminste de overeen gekomen periode. Na een totaal van 12 maanden hebt u het recht uw abonnement met inachtneming van 1 maand opzegtermijn te beëindigen. Doet u dat voor de 18e maand terwijl u hebt geprofiteerd van een voordeligere prijs, dan dient u het prijsverschil van de onterecht genoten korting bij te betalen.
 5. Opzeggen dient te geschieden aan de balie middels een mutatieformulier.
 6. WorkOut zal de openingstijden hanteren zoals vermeld in publicaties binnen de club. Wijzigingen hierin en uitzonderingen hierop zullen ruim vooraf worden gepubliceerd.
 7. Een verblijf bij WorkOut geschiedt geheel op eigen risico. WorkOut en haar medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen, noch voor letsel/blessures voorkomend uit uw bezoek.
 8. Uw abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 9. Schade die u door u, bewust of onbewust wordt toegebracht aan inventaris en/of het pand zelf zal verhaald worden op de veroorzaker.
 10. Gebruikers van WorkOut die zich naar het oordeel van de directie en het personeel schuldig maken aan wangedrag of de goede naam van WorkOut of haar medewerkers negatief beïnvloeden kunnen tijdelijk of definitief de toegang ontzegt krijgen. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.
 11. Het gebruik van een handdoek is bij alle activiteiten verplicht. U dient schone sportschoenen én gepaste sportkledij te dragen.
 12. Door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst van WorkOut geeft u aan op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden.